List bytu slo V/3Nadzemn podlaie1,2
slo bytuV/3
Poet izieb4
Podlahov plocha [m2]96.16
Balkn & terasa [m2]50.06
Typ bytuC
Vmera pozemku0
Cena bytu
[bez DPH]
0 Sk
Cena bytu
[s DPH]
124500 Sk

slo miestnostiNzov miestnostiPodl.plocha
3.01 zdverie 5.25
3.02 chodba+schodisko 4.85
3.03 kuchya 7.82
3.04 obv.izba+jedle 26.2
3.05 kpea 8.58
3.06 WC 2.48
3.07 izba 12.1
3.08 izba 11.02
3.09 terasa 17.76
4.01 galria 17.86
4.02 terasa 32.3