Byt I/1 Byt I/2 Byt I/3 Byt II/1 Byt II/2 Byt II/3 Byt III/1 Byt III/2 Byt III/3 Byt IV/1 Byt IV/2 Byt IV/3 Byt V/1 Byt V/2 Byt V/3 Byt VI/1 Byt VI/2 Byt VI/3

Obec Dunajsk Lun sa nachdza juhovchodne od Bratislavy cca 12 km od centra mesta. Prjazd do obce je ttnou cestou Bratislava amorn - Dunajsk Streda - Komrno. Obec m vybudovan komplexn infratruktru, t.j. verejn vodovod, kanalizan sie, rozvod elektrickej energie, rozvod zemnho plynu, rozvod telefnnej siete. V obci je obecn rad vtane stavebnho radu spdove pre okolit obce, zkladn kola, retaurcie, kultrny dom, klky, pota, banka a na dostatonej rovni vybudovan obchodn sie, ktor sa stle rozvja. Doprava do Bratislavy je mon sieou podnikov SAD. Kultra v Dunajskej Lunej bude v blzkej budcnosti pozdvihnut rozsiahlou rekontrukciou a prstavbou miestneho kultrneho strediska, kde vznikne nov multifunkn sla pre 300 nvtevnkov. Dunajsk Lun je znma aj remeselnou vrobou, ktor najm v oblasti kovstva m dlhodob tradciu a tunaj kovi s znmi aj za hranicami Bratislavy.

Svojimi aktivitami v socilnej oblasti obec nezabda ani na starch obanov a veriacich. Dunajsk Lun je aj navtevovanou rekreanou oblasou trkopieskov jazero Mal voda - Koarisk, na sekundrnej hrdzi Dunaja vznik nov cyklistick trasa, ktor bude medzinrodne prepojen. Kataster obce siaha a po primrnu dunajsk hrdzu. Dunajsk Lun ije aj bohatm portovm ivotom. Okrem fungujcich futbalovch ihrsk a tenisovch kurtov sa pripravuje rekontrukcia a dobudovanie portovho arelu, sasou ktorho je aj nvrh umelho, krytho klziska.

Situovanie novch radovch domov nadvzuje na existujcu zstavbu samostatne stojacich rodinnch domov v lokalite, ktor m dobr dopravn dostupnos z Bratislavy, amorna a irieho okolia. Priamoiaro mono vyui na rodinn nkupy blzku Billu alebo Lidl hne na zaiatku amorna, resp. cestou z Bratislavy supermarkety na Dolnch Honoch. Dunajsk Lun m ambcie sta sa satelitom hlavnho mesta Bratislavy, pri zachovan si vidieckeho charakteru. Striedaj sa tu rozmanit formy bvania, vhodne doplnen stle sa rozvjajcou sieou sluieb, poskytovanch obyvatestvu a vytvraj pre obyvateov optimlne podmienky pre zdrav bvanie a slun ivot.

Popri rznych ponukch rodinnch domov a bytov sa nalo nov zaujmav spojenie bytov a rodinnch domov. Zaujmav tm, e radov dom v sebe me skrva jeden rodinn dom, alebo aj dve samostatn bytov jednotky, kad s vlastnm vstupom. Tm sa vyli spolon vstupn as do viacerch bytov. Vstupuje sa priamo a hne do svojho. Vybra si mono z typov bytov s terasou a zhradkou, alebo z bytov s vekou loggiou, s pavlaou alebo bez nej. Sstava domov je kompozine vyven a svojou modernou architektrou je osobit svojimi charakteristickmi rtami a siluetou, m oivuje obytn prostredie danej lokality. Byty s idelne orientovan vzhadom k svetovm stranm. Interiry s prostrednctvom krytch ters a vekch balknov prepojen s exterirom okrasnch zhradiek za domami.

Vstavba radovch rodinnch domov prebieha na pozemku, nachdzajcom sa v irom centre obce Dunajsk Lun.

Samotn stavba radovch rodinnch domov sa sklad zo 6 radovch rodinnch domov, z ktorch kad je rozdelen na tri samostatn bytov jednotky. Vstavba radovch rodinnch domov (t.j. 18 bytovch jednotiek) sa zahjila 1.10.2007 a ukonenie vstavby je naplnovan do 31.12.2008.

Vstupy a vjazdy na pozemky a do domov s navrhovan na severozpadnej strane. Kad radov rodinn dom m dva byty typu "A" a "B" prstupn samostatnmi vstupmi. prstupn samostatnmi vchodmi z ulice a jeden byt typu "C" na poschod domu prstupn cez samostatn schodisko.

Z hadiska stavebno-kontruknho je stavba zaloen na elezobetnovch zkladovch psoch, spojench elezobetnovou doskou. Nosn murivo je murovan z tehl POROTHERM hr. 300 mm, so zateplenm polystyrnom hr. 80 a 100 mm, spolon steny dvojit murivo z tehl Porotherm s dilatciou. Stropy s elezobetnov, hr. 150 mm. Schodisk s elezobetnov, obklad stupov dreven. Schodisk v mezonetoch s kombinovan: nosn oceov schodnice, s drevenmi stupami. Kontrukcia krovu je dreven. Stren krytina je z pozinkovanho plechu . Zateplenie strenho pl᚝a je rieen Nobasilom hr. 220 mm, tepeln izolcia podlh na przem je z polystyrnu hr. 80 mm, kroajov nepriezvunos v podlahch na poschod zabezpeuje polystyrn hr. 20 mm. Klampiarske kontrukcie z pozinkovanho plechu, parapety vonkajie pozinkovan plech, keramick obklad v socilnych zariadeniach. Fasdna omietka na zatepovacom systme. Okn a zasklen steny s plastov s izolanm dvojsklom, dvere vchodov bezpenostn plastov, interirov zrubne dreven fliov, dvern krdla pln dreven s fliou. Podlahy v obytnch miestnostiach vekoplon lamintov ukonen litami, v socilnych zariadeniach a kuchyniach keramick, na balknoch protmykov dlaba, Vntorn povrchy - vpenocementov omietka hladk + biela maba, v socilnych zariadeniach keramick obklad do vky 2,0 m, v kuchyniach obklad pri kuchynskej linke. ikm podhady s zo sadrokartnu. Socilne priestory bez prirodzenho vetrania bud odvetran axilnymi ventiltormi a PVC trubkami, digestory odvetran cez otvor s vetracou mriekou na fasde. Vykurovanie samostatn pre kad byt, teplovodn s kotlom na plyn a prpravou TV, raditory doskov s termoregulanmi hlavicami.

Vntorn vybavenie:
  • Socilne zariadenia: umvadl biela keramika, WC splachovacie konzolov so zabudovanou splachovacou ndrkou, batrie pkov nerez, vaa akryltov
  • Kuchya: kuchynsk linka vtane elektrospotrebiov a plynovch spotrebiov nie je predmetom dodvky
  • Splakov kanalizcia odkanalizovanie do verejnej splakovej kanalizcie. Pripojovacie potrubia novodur, odpadov rry PVC priemer 160 mm. Daov kanalizcia odvodnenie striech do vsaku na pozemkoch.
  • Rozvod pitnej vody vodovodnou prpojkou z verejnho vodovodu, samostatn vodomer pre kad byt umiestnen vo vodomernej achte. Vntorn rozvod vody z PVC.
  • Plynovodn prpojka kad byt m samostatn plynomer.
  • Elektrick prpojkov skrine - pre kad byt bude osaden samostatn elektromer. Elektrick rozvody 220/380 V.
  • Bleskozvod zberacia sstava hrebeov.
  • Slaboprd pod omietkou vybudovan rozvod TV a telefnny do jednotlivch bytov.